Entertainment

कठै!यो मेरो देश खै कसरी चल्दैछ आमा !!

जातीय हिंसा दन्केर आगो बल्दैछ आमा !!
कठै!यो मेरो देश खै कसरी चल्दैछ आमा !!