Articles

धेरै याद आउन थाल्यो आउ न प्रिय.............. 

चीसो मौसम एक्लो पनले सताउँछ कत्ति धेरै 
गुटुमुटु सिरक भित्रै मायाँ प्रीति लाउँ न प्रिय